Όροι και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Διαγωνισμού για Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός» «Favorite Cyprus Hiking spot competition»

1.      Διοργανωτής

Η εταιρεία Photos Photiades Distributors Limited, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 76160, εξ Ελλησπόντου 4, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, όντας ο επίσημος διανομέας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Αγρός»  προκηρύσσει τον διαγωνισμό με «Favorite Cyprus Hiking spot competition». Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία Delema McCann Cyprus Ltd εκ μέρους του πελάτη της «Αγρός» Φυσικό Μεταλλικό Νερό. 

2.      Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1.      Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο τα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο (κάτω των 18 ετών) επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου.

2.2.      Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών και (β) οι δωροθέτες, οι υπάλληλοι τους και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.

2.3.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ληφθούν ως συμμετέχοντες. 

2.4       Διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσουμε χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία θεωρούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα μέσα, είτε τεχνικά είτε άλλως πως, για σκοπούς συμμετοχής και/ή η οποία πιστεύουμε ότι είναι δόλια.

3.      Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1       Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται μέσο της κοινωνικής πλατφόρμας Facebook,  γράφοντας το αγαπημένο σημείο ανάβασης στα βουνά της Κύπρου, στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, για να ισχύει η συμμετοχή του κάθε χρήστη στον διαγωνισμό, πρέπει να ο συμμετέχοντας να ακολουθεί την επίσημη σελίδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Αγρός»  στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και να κάνει tag ένα φίλο/φίλη του σε σχόλιο της σχετικής ανάρτησης του διαγωνισμού.

            Ο διαγωνισμός θα επικοινωνηθεί μέσω της επίσημης σελίδας κοινωνικού δικτύου Facebook του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Αγρός» .  

3.2       Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης που καθορίζονται στον πιο κάτω όρο 4. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απαντήσεις που έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης.

4.      Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται  στα πλαίσια διαδικτυακής καμπάνιας η οποία θα διεξαχθεί σε όλη την Κύπρο. Ο Διαγωνισμός αρχίζει από τις 15:00 μ.μ. στις 14 Απριλίου 2021 μέχρι τις 13:00 π.μ. στις 20 Απριλίου 2021.

5.      Δώρα Διαγωνισμού 

Τα δώρα του Διαγωνισμού για τους 10 νικητές είναι:

Ο κάθε νικητής θα παραλάβει τα ακόλουθα από την διεύθυνση Ελλισπόντου 4, 2220 Λατσιά, ή από το πλησιέστερο πρατήριο ΦΦΔ της επαρχίας του: 2 X 6 X 1,5L Αgros, 1 X 12 X 0,5L Αgros & 1 X 12 X 0,5L Αgros kids sport cap, από τις 22 μέχρι 29 Απριλίου.  

6.      Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών

6.1.      Η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα γίνει με τυχαία κλήρωση όλων των έγκυρων συμμετοχών, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου από την εταιρία ‘Delema McCann Cyprus

6.2.      Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός της ημέρας μετά την κλήρωση με προσωπικό μήνυμα στο Facebook του νικητή και ακολούθως στο τηλέφωνο του νικητή. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός της ημέρας,, ή δεν είναι σε θέση να παραλάβουν για οποιονδήποτε λόγο το δώρο ή αν οι νικητές δεν μπορούν να ειδοποιηθούν κατόπιν εύλογων προσπαθειών, οι εν λόγω νικητές θα απωλέσουν αυτόματα το δικαίωμα απόκτησης του δώρου και ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τέτοιο δώρο κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως προαναφέρεται. 

6.3       Μόνο τα δώρα που αναλογούν θα απονέμονται σε κάθε συμμετέχοντα του Διαγωνισμό.

7.      Διαδικασία Παραλαβής Δώρου

7.1.      Η προθεσμία παραλαβής των δώρων είναι 22 Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου κατά  την ειδοποίηση των νικητών από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τον όρο 6.2 ανωτέρω. 

7.2.      Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τους νικητές αυτοπροσώπως αφού επιδείξουν την πολιτική τους ταυτότητα σε ισχύ ή το διαβατήριό τους σε ισχύ.  Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός επιτρέπει την συμμετοχή ανηλίκων υπό προϋποθέσεις, για σκοπούς παραλαβής του δώρου θα πρέπει να συνοδεύετε από γονέα ή  κηδεμόνα.

            Ο κάθε Νικητής επιτρέπει στην Εταιρεία να δημοσιοποιήσει το όνομα, την ηλικία, την πόλη διαμονής του και το πρόσωπό του μέσα από προώθηση ή, δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνο του ονόματός του, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ. Ο Νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, των μέσων από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο.

 Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει και την έγγραφη συγκατάθεση του γονέα και/η κηδεμόνα του.

8.      Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

8.1.      Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν και δεν προϋποθέτει αγορά, είτε άμεση ή έμμεση, οποιουδήποτε προϊόντος που διανέμεται από τον Διοργανωτή. 

8.2.      Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές.

8.3.      Τα πιο πάνω δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να ανταλλαχθούν ή μεταφερθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

8.4.      Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του Διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μαζί με τους  νικητές. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι νικητές του Διαγωνισμού δεσμεύονται, αναλαμβάνουν και συμφωνούν να συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή, καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του Διοργανωτή και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα του Διοργανωτή, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

8.5.      Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών, ο Διοργανωτής δύναται με την παράδοση των δώρων στους νικητές, να φωτογραφήσει τους νικητές για χρήση των εν λόγω φωτογραφιών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπων και/ή ηλεκτρονικών μέσων και/ή του διαδικτύου. 

8.6.      Ο Διαγωνισμός ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία Facebook Inc.  Με τη συμμετοχή τους όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε περιορισμό που ορίζει η εταιρεία Facebook Inc., σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες τους στο Διοργανωτή και όχι στο Facebook Inc.

8.7.      Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Διοργανωτή τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για να επιτρέψει στους εν λόγω συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν ένα δώρο. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πεδίο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς του Διαγωνισμού είναι ο Διοργανωτής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στον όρο 8.13 κατωτέρω.

8.8.      Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης οποιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και αλλαγής οποιωνδήποτε δώρων του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν τέτοιας ανάκλησης, ή μεταβολής και/ή τροποποίησης σχετική ανακοίνωση θα γίνεται στον χώρο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού και η ημερομηνία ισχύος τέτοιας ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης, θα είναι η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

8.9       Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ή/και τα δώρα του Διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά τυχόν υποστούν σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και/ή το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.10     Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του δώρου στον/στους νικητή/ες, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, όσον αφορά το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.11.    Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook σε μορφή συνδέσμου :  

8.12.    Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

8.13.    Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη  συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες  πληροφορίες ή ερωτήσεις στην διεύθυνση Γρίβα Διγενή 36, Λευκωσία ή καλέστε τον Διοργανωτή στο τηλ +357 22 660 303 ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@delema.com.